Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: KURGU DİJİTAL AJANS

Adres:Mahmutbey Cad. Sakarya Çıkmazı Sok. Gül İş Merkezi No: 1 K: 4 Ofis: 43-44 34188
Şirinevler Bahçelievler / İstanbul
Telefon:0 (212) 452 77 67 – 0 (212) 452 71 91
E-posta:destek@kurgunet.com
Kep Adresi:kurgudijitalajans@hs01.kep.tr

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık KURGU DİJİTAL AJANS (bundan sonra “KURGU DİJİTAL AJANS” olarak anılacaktır.)

Hangi Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlar İçin İşlenmektedir?

KURGU DİJİTAL AJANS, tarafından kişisel verilerinizi Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi işleyebilecektir.

İşlenebilecek Kişisel Verileriniz;

Kimlik Verileriniz: Ad, Soyad, Araç Plaka Bilgisi,
İletişim Bilgileriniz: Telefon, e-posta, İşyeri İsmi/Unvanı,
Fiziksel Mekan Güvenliği: Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri, CCTV Kayıt Bilgileri
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel Kayıtlar
İşlem Güvenliği Bilgileri: Çıkış IP, Varış IP, İnternet Sitesi İsmi, Tarih/Saat, Trafik Bilgisi, Port Numarası, MAC Adresi

Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz basılı ve elektronik formlar, elektronik sistemler ile CCTV Kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir? Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.umitbisiklet.com.tr. İnternet adresimizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Mahmutbey Cad. Sakarya Çıkmazı Sok. Gül İş Merkezi No: 1 K: 4 Ofis: 43-44 34188 Şirinevler Bahçelievler / İstanbul L, adresine Noter Vasıtası ile göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte KURGU DİJİTAL AJANS’a bizzat başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp destek@kurgunet.com adresine e-posta gönderilerek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle kurgudijitalajans@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

KURGU DİJİTAL AJANS’a iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.